Rozbor vody rádi zajistíme

Veškeré vzorky vod k testování odvážíme do akreditovaných laboratoří VZLab s.r.o., případně Ecochem a.s. se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Po jejich vyhodnocení jsme schopni navrhnout filtrační řešení přímo podle Vašich požadavků. V dnešní době je z vody možné odstranit prakticky cokoliv. Více se dozvíte v sekci Filtrace vody.

Jak probíhá rozbor vody?

Rozbory vody provádíme dle přání zákazníka případně na základě  specifikace problému ( bakterie, železo, mangan, dusičnany, zápach, zákal, tvrdost vody, atd..).

Nejčastějším rozborem je rozbor označený “2C” na kolaudaci rodinného domu – jedná se o rozbor bakterio-biologický ( 5 ukazatelů ) a zkrácený chemický (cca 24 ukazatelů ).

 

rozbor vody - studny Aquabest

 

 

Jak často je potřeba rozbor vody opakovat?

Rozbor vody doporučujeme provádět minimálně každé dva roky u kopané studny a každých pět let a studny vrtané.

Druhy rozborů vody

1a – Informativní chemický rozbor pro individuální zásobování
pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany
1aa – včetně tvrdosti, železa a manganu

1b – Informativní chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování
pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany, Escherichia coli, enterokoky a koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C
1bb – včetně tvrdosti, železa a manganu

2a – Základní chemický a fyzikální rozbor vody
pH, barva, zákal, pach, vodivost, KNK, ZNK, volný CO2, tvrdost, vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, amonné ionty, chloridy, dusičnany, dusitany, hydrogenuhličitany, sírany, fluoridy, CHSKMn, celková mineralizace

2b – Bakteriologický rozbor pitné vody
Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C

2c – Chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování (kolaudace)
Základní chemický a fyzikální + bakteriologický rozbor (2a+2b)

Bakteriologicko-biologický rozbor pitné vody
Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C, mikroskopický obraz

Bakteriologický rozbor povrchové vody
koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky

3a – Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. – krácený rozsah (I)
pH, vodivost, barva, zákal, chuť, pach, železo, amonné ionty, dusičnany, dusitany, CHSKMn, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C

Specifické ukazatele kráceného rozsahu na vyžádání (viz Příloha č. 5 k Vyhlášce 252/2004 Sb.):

Clostridium perfringens, mikroskopický obraz (pouze povrch. zdroj či zdroj ovlivněný povrch. vodou)
mangan (pouze v případě kdy je mangan při úpravě odstraňován)
hliník (pouze při použití vločkovacího činidla na bázi hliníku)
Pseudomonas aeruginosa (pouze balené pitné vody)

3b – Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. – úplný rozsah (II)
pH, vodivost, barva, zákal, pach, chuť, vápník, hořčík, sodík, železo, mangan, amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, sírany, fluoridy, CHSKMn, kyanidy, antimon, arsen, berylium, bor, hliník, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, rtuť, selen, benzen, toluen, etylbenzen, xyleny, 1,2 dichloretan, vinylchlorid, trichloreten, tetrachloreten, chloroform, trihalometany, PAU včetně benzo(a)pyrenu, Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22°C a 36°C, mikroskopický obraz

Specifické ukazatele úplného rozsahu na vyžádání (viz Příloha č. 1 k Vyhlášce 252/2004 Sb.):

pesticidy organochlorové + triazinové (nelze-li doložit nepřítomnost, případné další nutno specifikovat v objednávce)
bromičnany+chloritany (pouze v případě ošetření chlorací či ozonizací) 
ozón (v případě užití ozónu k úpravě vody)
Clostridium perfringens (pouze povrchový zdroj či zdroj ovlivněný povrchovou vodou)
TOC (pouze zdroje nad 10000 m3 vody denně)
stříbro (pouze v případě dezinfekce solemi stříbra)
Pseudomonas aeruginosa (pouze balené pitné vody)
akrylamid, epichlorhydrin, mikrocystin LR (cena dohodou)

3c – Radiologický rozbor pitné vody dle Vyhlášky SÚJB č. 307/02 Sb
radioaktivita alfa, radioaktivita beta, radon

3b+3c – Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. – úplný rozsah (II) + radiologický rozbor dle Vyhlášky SÚJB č. 307/02 Sb.

3d – Rozbor teplé vody dle Vyhlášky MZd č.252/2004Sb, přílohy 2 a navazujících novel
pH,barva, zákal, pach, teplota, CHSKMn, legionella, počty kolonií při 36°C

Specifické ukazatele rozboru 3d:
trihalometany
(v případě dezinfekce vody chlorací)
volný chlor
(v případě použití při úpravě vody, vhodné měřit na místě)
fosforečnany
(v případě užití preparátu na bázi fosforu)
TOC
namísto CHSKMn (kvalitnější informace)
Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa
(v případě přípravy teplé vody z jiné než pitné) 

3e – Rozbor teplé vody dle Vyhlášky MZd č.252/2004Sb, přílohy 3 a navazujících novel 
(pouze individuální zdroj pro osobní hygienu zaměstnanců)
pH, pach, zákal, CHSKMn, escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus,
počty kolonií při 36°C

Specifické ukazatele rozboru 3e:
legionella
(v případě ohřevu mimo místo spotřeby)
trihalometany
(v případě dezinfekce vody chlorací)
volný chlor
(v případě použití při úpravě vody, vhodné měřit na místě)

Bazény a koupaliště dle Vyhl. č. 238/2011 Sb.

4a – Zdroj vody do úpravny bazénu
dusičnany, TOC

4aa – Vlastní zdroj vody do úpravny bazénu
dusičnany, TOC, Escherichia coli, enterokoky

4b – Upravená voda před vstupem do bazénu
redox potenciál, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

4bb – Upravená voda před vstupem do bazénu včetně Legionell

4c – Bazény – úplný rozsah (4d+4e)
zákal, pH, TOC, dusičnany, volný a vázaný chlor, redox potenciál, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella

4cc – Bazény – krácený rozsah
zákal, TOC, dusičnany, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa

4d – Bazény – chemické ukazatele
zákal, TOC, dusičnany, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa

4e – Bazény – mikrobiologické ukazatele – úplný rozsah A
Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella

4eb – Bazény – mikrobiologické ukazatele – rozsah B
Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

4ec – Bazény – mikrobiologické ukazatele – rozsah C
Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa

5 – Chemický rozbor vody pro stanovení agresivity
pH, vodivost, KNK, volný CO2, agresívní CO2, vápník, hořčík, amonné ionty, chloridy, hydrogenuhličitany, sírany

6 – Rozbor odpadních a splaškových vod
pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, CHSKCr, BSK5